2015-12-23 Monarch Mountain Ski Trip - freedomalliance