2015-05-01 Apopka, FL - Cory Lewis - freedomalliance